Algemene voorwaarden Happiness Suits You1. ALGEMENE INFORMATIE

Deze algemene Voorwaarden (hierna de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de Verhuurdienst (hierna de “Diensten”) van bepaalde producten onder het handelsmerk “CKS” (hierna de “Producten”).
Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de Diensten erkent de klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden.
De Diensten worden aangeboden door CKS FASHION NV, met maatschappelijke zetel te Centrum Zuid 3401, 3530 Houthalen, en ondernemingsnummer BE 0466.658.783 (hierna “CKS”).
Klanten die Producten wensen te huren van CKS, onder de voorwaarden beschreven in deze Voorwaarden, worden hierna “Klant” genoemd.
CKS en de Klant worden individueel “Partij” en gezamenlijk “Partijen” genoemd.
In geval van vragen of problemen met betrekking tot de Diensten, kan de Klant contact opnemen met één van de geselecteerde deelnemende winkels.

 

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze Voorwaarden beheersen de rechten en plichten van de Partijen met betrekking tot de Diensten aangeboden door CKS, waarop de Klant een beroep wenst te doen.
CKS verstrekt de Diensten vanuit België en de overeenkomst tussen de Partijen wordt geacht te zijn uitgevoerd in België.
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Producten die verhuurd worden in de geselecteerde verkooppunten van CKS  in België, en hebben voorrang boven alle andere voorwaarden van CKS voor wat betreft de uitvoering van de Diensten. De Diensten worden enkel aangeboden in de door CKS geselecteerde winkels, voor bepaalde specifieke Producten en binnen een bepaalde periode, die te allen tijde door CKS kan worden gewijzigd, zoals deze van tijd tot tijd door CKS zullen worden meegedeeld.

Deze Voorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden gewijzigd mits de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van CKS.

CKS kan deze Voorwaarden op elk moment wijzigen, onder andere om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. De gewijzigde Voorwaarden zijn niet van toepassing op Huurovereenkomsten die liepen op het ogenblik dat de Voorwaarden werden gewijzigd.
Als een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden geheel of deels ongeldig of niet-uitvoerbaar worden verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

 

3. VERHUURDIENST

De Producten waarvoor de Diensten worden aangeboden, zijn de door de CKS geselecteerde producten die te huur worden aangeboden. Het is mogelijk dat bepaalde Producten niet beschikbaar zijn voor de periode dat de Klant deze wenst te huren.
CKS kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gehouden.
De Klant zal de gehuurde Producten na afloop van de huurtermijn, en uiterlijk op de laatste dag, terugbrengen naar dezelfde winkel als die waar de Producten werden verhuurd.
CKS behoudt zich te allen tijde het recht voor om de uitvoering te weigeren van een bestelling van een Klant waarmee zij een geschil heeft (gehad) of die een vorige bestelling geheel of deels niet heeft betaald.
De Klant zal in één van de geselecteerde CKS-verkooppunten van de Diensten kunnen gebruikmaken door één of meerdere Producten te reserveren die voor een bepaalde specifieke termijn (de “Huurtermijn”) en bedrag (de “Huurprijs”) kunnen worden gehuurd.
Op het ogenblik dat de Klant overgaat tot het reserveren, komt een overeenkomst tot stand tussen de Partijen. De Partijen zullen hiertoe een formulier tekenen (de “Overeenkomst”). De Overeenkomst kan niet voortijdig worden beëindigd.
De Klant zal aan CKS een waarborg dienen te betalen voor eventuele schade aan de Producten of het niet-terugbrengen van de Producten.
CKS blijft te allen tijde de exclusieve eigenaar van de gehuurde Producten, en dus ook terwijl de gehuurde Producten in het bezit zijn van de Klant.
Indien de Klant het gehuurde Product na de huurtermijn wenst aan te kopen, wordt de huurprijs in mindering gebracht van de verkoopprijs van het Product. Indien de Klant een nieuw product wenst te kopen dat identiek is aan het gehuurde Product wordt de huurprijs niet in mindering gebracht van de aankoopprijs.

 

4. PRIJS, WAARBORG EN BETAALMETHODE

De Huurprijs is de prijs die op de Overeenkomst wordt vermeld.
De Huurprijs is afhankelijk van de Huurtermijn waarvoor de Klant de Producten huurt en de Producten die de Klant huurt.
De Klant dient een waarborg te betalen van 20 € per Product ten laatste bij aanvang van de huurtermijn.
De waarborg kan door CKS - geheel of gedeeltelijk, al naargelang het geval, worden als ingehouden als vergoeding voor de niet-nakoming van de verplichtingen door de Klant, zoals o.a. doch zonder limitatief te zijn, in geval van beschadiging van de Producten of niet-inlevering, dan wel laattijdige inlevering van de Producten.
Indien de Klant de Producten niet binnen de overeengekomen Huurtermijn inlevert, zal CKS de Klant een niet-terugbetaalbaar bedrag aanrekenen van €20 per dag vertraging en per gehuurd Product tot de Producten werden ingeleverd of tot dergelijke vergoedingen gelijk zijn aan de Verkoopprijs van de gehuurde Producten (de “Vergoeding voor laattijdige inlevering”).
Indien de Klant de gehuurde Producten binnen de afgesproken Huurtermijn en zonder enige beschadiging terugbrengt, zal enkel de Huurprijs worden aangerekend en wordt de waarborg vrijgegeven door CKS aan de Klant.

 

5. ZORG, SCHADE EN VERLIES

De Klant zal de Producten als een normaal zorgvuldig persoon gebruiken en uitsluitend voor het gebruik waartoe zij bestemd zijn. Tenzij gebreken worden vastgesteld en worden genoteerd in de Overeenkomst wanneer de Klant de gehuurde Producten in ontvangst neemt, worden deze Producten onweerlegbaar beschouwd als gehuurd in perfecte staat.
Indien de Klant de Producten tijdens de Huurtermijn wenst te wassen, is dit enkel toegestaan volgens de wasvoorschriften die zijn aangegeven op het wasetiket van de gehuurde Producten. Indien de gehuurde Producten worden beschadigd door ze anders te wassen dan op het wasetiket staat aangeduid, is de Klant een vergoeding verschuldigd in overeenkomst met onderstaande bepalingen.
De Klant is aansprakelijk voor het verlies en/of de totale vernietiging van de gehuurde Producten, ook indien dit het gevolg is van diefstal of overmacht. Desgevallend zal CKS de waarborg inhouden als schadevergoeding.
Daarnaast wordt de Klant aansprakelijk geacht voor alle schade die niet valt onder het normale gebruik van de Producten, onder andere maar niet beperkt tot schade wegens opzettelijk wangedrag of nalatigheid van de Klant, schade door slijtage, transport of onjuist gebruik. CKS zal na het beoordelen van de schade aan de gehuurde Producten het schadevergoedingsbedrag bepalen tot maximum het bedrag van de waarborg.
Bij schade aan de gehuurde Producten door normaal gebruik, die een bepaalde beperkte herstelling vereist, behoudt CKS zich het recht voor om een vast bedrag van €20 aan te rekenen. Onder normaal gebruik wordt het volgende verstaan: losse draadjes of kleine haakjes in de kleding, kleine vlekken en losse of afgevallen knopen.
Klanten kunnen contact opnemen met het geselecteerde verkooppunt of de klantendienst van CKS indien ze vragen hebben over het voorgaande.

 

6. VERHUUR VOOR PRIVÉDOELEINDEN

De Diensten zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik en exclusief voorbehouden aan particulieren. De Producten mogen in geen geval worden gehuurd door professionele Klanten. De Producten worden uitsluitend te huur aangeboden in normale hoeveelheden die de gemiddelde klant bestelt. CKS behoudt zich het recht voor om geen huurovereenkomst te sluiten indien er een aanwijzing is dat het om een professionele Klant gaat. Professionele klanten kunnen contact opnemen met customercare@cks-fashion.com.

 

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Ten behoeve van deze bepaling betekent “Intellectuele Eigendomsrechten” het merk “CKS” alsook alle alle rechten mbt de activiteiten van CKS, zoals onder andere auteursrechten, handelsmerken, ontwerp, kennis en geregistreerde domeinnamen. De Klant is zich bewust van deze Intellectuele Eigendomsrechten en verbindt zich ertoe deze te allen tijde na te leven.
CKS is en blijft te allen tijde de exclusieve eigenaar van deze Intellectuele Eigendomsrechten.
Derhalve mag de Klant de Intellectuele Eigendomsrechten van CKS niet kopiëren, publiceren, imiteren, exploiteren of gebruiken op enige andere manier en in enige andere vorm zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CKS. Deze toestemming moet schriftelijk worden verkregen tenzij CKS een recht heeft verleend tot het delen van bepaalde aspecten van de Intellectuele Eigendomsrechten via sociale netwerken. In dergelijk geval beperkt de verlening van de rechten zich tot de specifieke elementen van de Intellectuele Eigendomsrechten zoals geïdentificeerd door CKS en tot de gebruikswijzen en sociale netwerken waarvoor CKS het delen van die rechten toelaat. De verlening van dergelijke rechten is in elk geval uitsluitend niet-exclusief.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

CKS kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zij bepaalde Producten niet kan verhuren omdat deze Producten niet op voorraad zijn of om redenen buiten haar wil om, inclusief overmacht of wanneer een vorige Klant de Producten niet tijdig heeft teruggebracht.
Niets in deze Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van CKS uit of beperkt deze met betrekking tot zaken waarbij het voor CKS onwettig zou zijn om haar aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten.

 

9. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Alle geschillen tussen de Partijen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Limburg – Hasselt.
Deze Voorwaarden en alle vorderingen en geschillen die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht, met uitsluiting van elke andere (Belgische, buitenlandse of internationale) rechtskeuze of regels of bepalingen van het conflictenrecht waardoor de wetten van enige andere dan de Belgische jurisdictie van toepassing zijn
 

 

Ajouter à l'écran d'accueil

Pour ajouter ce site web à votre écran daccueil, cliquez sur {0}.