Actievoorwaarden back to school: Actie geldig vanaf 15/08/2022 tot de voorraad strekt. Eén paar sokken bij aankoop vanaf 69.99 euro nieuwe Teens collectie of turnzak bij aankoop vanaf 59.99 euro nieuwe kids collectie per persoon. De nieuwe collectie wordt aangeduid met een new label. De sokken moeten zelf toegevoegd worden aan het winkelmandje. Indien je recht hebt op de sokken krijg je de keuze in je winkelmandje wat betreft de kleur. Deze promo is niet omzetbaar in geld en kan te allen tijde beëindigd worden.

De Kids collectie is verkrijgbaar online en in de CKS store in Nieuwpoort, Waasland, Wijnegem, Gent en Mol en in alle JBC winkels.

 

CKS Webshop - Algemene Voorwaarden

1. Gelding van deze Algemene Voorwaarden:

1.1 De CKS Webshop wordt uitgebaat door CKS Fashion NV met zetel te 3530 Houthalen (België), Centrum Zuid 3401, RPR Hasselt , KBO 0466.658.783, BTW BE 0466.658.783 (hierna: "CKS", “wij/ons”). Deze Algemene Voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van CKS en van de gebruikers van de CKS Webshop (hierna: “de Klant”, “u/uw”) m.b.t. de producten en diensten die wij via deze webshop of enige andere website bieden. Voordat u de knop “Bestel en betaal veilig” aanklikt, dient u deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Wanneer u gebruik maakt van de CKS Webshop bevestigt u de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te aanvaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, plaatst u geen bestelling. Uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen u en CKS. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.

CKS kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.

 

1.2 Wij verkopen onze producten uitsluitend aan consumenten met een leeftijd vanaf 18 jaar en enkel in hoeveelheden die voor consumenten gebruikelijk zijn.

 
2. Sluiten van een overeenkomst:

2.1 De presentatie van onze producten in de CKS Webshop is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons producten te bestellen. Met het versturen van uw bestelling doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit aanbod wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onverwijld mee (zie punt 3).

 

2.2 De bestelprocedure in de CKS Webshop bestaat uit de volgende stappen:

 
 • U kunt afzonderlijke producten uitkiezen en deze door aanklikken van de knop "Winkelwagen" in een elektronisch winkelmandje verzamelen. Vanuit het winkelmandje gaat u naar de kassa door aanklikken van de knop “Afrekenen”.
 • Vervolgens dient u zich te registreren. Bent u nog geen gebruiker van de CKS Webshop dan wordt u gevraagd een nieuw account aan te maken door registratie van uw contactgegevens of kan u ervoor kiezen om te bestellen zonder account. Bent u wel reeds gebruiker dan wordt u gevraagd in te loggen in uw account.
 • Daarna kiest u de wijze van levering die u wenst. U kunt uw bestelling gratis laten leveren in een CKS-winkel van uw keuze. U kunt ook kiezen voor een thuislevering.
 • Tenslotte kiest u de gewenste betalingswijze, geeft u de betalingsinformatie in en zal u gevraagd worden om de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Door aanklikken van de knop “Bestel en betaal veilig” wordt u vervolgens doorverbonden naar de module van onze betalingsprovider (zie punt 5). Totdat u deze knop heeft aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling op ieder ogenblik wijzigen.
   

Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van deze algemene voorwaarden kennis heeft en deze aanvaardt, wanneer u de knop “Bestel en betaal veilig” heeft aangeklikt en wanneer de betaling via de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer u door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar onze website.

Aan het einde van deze procedure kunt u uw bestelling afdrukken en/of opslaan; een overzicht van uw bestelling vindt u steeds terug onder uw persoonlijke account in “Mijn CKS”.

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij ons is aangekomen; het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.
 

2.3 CKS heeft het recht om bestellingen te weigeren o.m.:
 

 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product (zie punt 3);
 • bij vaststelling van een ongeldige presentatie van producten in de CKS Webshop;
 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
 • bij overmacht;
 • wanneer kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen.

 

 
3. Beschikbaarheid van producten:

Als wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat één of meerdere van de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. U wordt dienaangaande onverwijld bericht per e-mail. Een overeenkomst over de niet-beschikbare producten komt niet tot stand, terugbetaling wordt gegarandeerd (zie punt 6).

 
4. Levering

4.1 Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de CKS Webshop de levering toestaat, nl. België, Nederland en Duitsland.

 

4.2 U kiest zelf de wijze van levering die u wenst: afhaling in een CKS-winkel of thuislevering.
 

Afhaling in een CKS-winkel:

U kunt uw bestelling gratis laten leveren in een CKS-winkel van uw keuze (n.v.d.r. in België) en deze zelf ophalen binnen tien dagen nadat u door ons per e-mail werd verwittigd dat uw bestelling werd geleverd. Bij niet-afhaling van de bestelling binnen deze termijn zal deze naar ons teruggestuurd worden en zullen wij u de prijs van de bestelde producten terugbetalen binnen 14 dagen na ontvangst van de teruggestuurde bestelling.
 

4.3 Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Postbusadressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard.
 

4.4 Afhankelijk van de door u gekozen wijze van levering wordt de bestelling in de mate van het mogelijke en bij een normale gang van zaken binnen ongeveer één tot drie werkdagen na besteldatum verzonden mits uw gegevens correct zijn (voor klanten in andere landen dan België kan de levertermijn afwijken). U kunt de status van uw bestelling opvolgen via uw account in het tabje “Mijn bestellingen”. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.
 

4.5 Totdat wij de verwerking van uw bestelling hebben aangevat, kunt u uw bestelling kosteloos herroepen door contact op te nemen met ons Customer Care Center via customercare@cks-fashion.com. Wij zullen u de prijs van de bestelde producten terugbetalen binnen 14 dagen. Werd uw bestelling reeds geleverd, dan kunt u deze terugsturen (zie punt 6 i.v.m. retourbeleid).
 

4.6 Indien wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen uw bestelling binnen de 30 dagen na de automatisch gegenereerde ontvangstbevestigingsmail te leveren, dan kunt u deze bestelling kosteloos annuleren door contact op te nemen met ons Customer Care Center via customercare@cks-fashion.com. Wij zullen u de volledige prijs van de bestelde producten (met inbegrip van de door u betaalde verzendkosten) terugbetalen binnen 14 dagen.
 

5. Prijs en betaling:

5.1 De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. CKS behoudt zich voor om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten) recht te zetten. De prijzen van de CKS Webshop zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt. Bij alle prijzen is de BTW inbegrepen.
 

5.2 De betaling van uw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die in de CKS Webshop zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Wij dienen u erop te wijzen dat op grond van uw overeenkomsten met banken en andere kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten voor u kunnen ontstaan.
 

6. Retourbeleid:

6.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om dit recht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar bent hiertoe niet verplicht. Wij zullen u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die geïndividualiseerd of volgens uw klantspecificaties werden geproduceerd.

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen aan CKS N.V., Centrum Zuid 3401, 3530 Houthalen, België (E-mail: customercare@cks-fashion.com):

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij van uw beslissing in kennis werden gesteld, zullen wij de betaalde prijs inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee u heeft betaald. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient het product onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u uw beslissing de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden naar CKS N.V., Centrum Zuid 3401, 3530 Houthalen, België.

CKS zal de kosten van het terugzenden voor haar rekening nemen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u het product fysiek in bezit heeft genomen.

U mag de producten tijdens de herroepingstermijn enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Het is uitsluitend toegestaan de producten te passen zoals dit bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn zoals dit ook bij het passen van kleding in de winkel gebruikelijk is, maar mogen niet gedragen zijn.

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Wij raden u dan ook aan, bij het passen van de producten, de originele prijskaartjes niet te verwijderen, hygiënestickers of hygiënesluitingen niet te openen of te verwijderen, en om de producten niet te gebruiken of te beschadigen.

Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad doordat op een meer uitvoerige manier dan hierboven beschreven ervan gebruik is gemaakt, behoudt CKS zich het recht voor om van u een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.

 

6.2 Voor klanten in België:

U kunt de producten door middel van het ingesloten retourdocument gratis terugbrengen naar de CKS-winkel.

Bij retour via een CKS-winkel dient u de producten samen met een de pakbon/het retourformulier aan de kassa aan te bieden in een winkel van uw keuze. U kan het product enkel omruilen voor hetzelfde product in een andere maat. Zoniet kan u de teruggebrachte producten via de winkel laten terugzenden naar het distributiecentrum. De terugbetaling van de teruggebrachte producten vindt plaatst nadat uw retour in het distributiecentrum werd verwerkt. De verzendingskosten die je betaald hebt om de producten te ontvangen worden enkel terugbetaald bij een volledige retour van alle bestelde producten.

Opgelet: er wordt in geen enkel geval cash teruggegeven in onze winkels!

U kunt ook een retourzending doen via GLS (voor klanten in België), PostNL (voor klanten in Nederland) of DPD (voor klanten in Duitsland). Verpak de artikelen in de originele verpakking, plak het label dat je vindt op het retourdocument over het verzendlabel en breng je retourzending naar een GLS parcelshop (voor klanten in België), een PostNL (voor klanten in Nederland) punt of DPD parcelshop (voor klanten in Duitsland).

De retour via een GLS parcelshop (voor klanten in België), PostNL (voor klanten in Nederland) of DPD (voor klanten in Duitsland) is gratis indien u de daartoe bestemde retoursticker gebruikt die bij levering werd verstrekt. Gebruikt u deze retoursticker niet, dan draagt u de verzendkosten. Wij zullen u binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending de prijs van de teruggestuurde producten terugbetalen. De verzendingskosten die je betaald hebt om de producten te ontvangen worden enkel terugbetaald bij een volledige retour van alle bestelde producten.

Indien u een gezamenlijk aanbod van producten voor een verminderde prijs heeft gekocht en deze bestelling gedeeltelijk wenst terug te sturen, dan betalen wij aan u het verschil tussen het door u betaalde bedrag voor het gehele gezamenlijk aanbod en de som van de onverminderde prijs van de producten die deel uitmaken van het gezamenlijk aanbod die u niet terugstuurt.
 

6.3 Voor klanten in andere landen:

U kunt de producten door middel van het ingesloten retourdocument gratis terugbrengen naar een CKS-winkel naar keuze (n.v.d.r. in België), ofwel terugsturen via een parcelshop in België, Nederland en Duitsland.

Bij retour via een CKS-winkel dient u de producten samen met een de pakbon/het retourformulier aan de kassa aan te bieden in een winkel van uw keuze. U kan het product enkel omruilen voor hetzelfde product in een andere maat. Zoniet kan u de teruggebrachte producten via de winkel laten terugzenden naar het distributiecentrum. De terugbetaling van de teruggebrachte producten vindt plaatst nadat uw retour in het distributiecentrum werd verwerkt. De verzendingskosten die je betaald hebt om de producten te ontvangen worden enkel terugbetaald bij een volledige retour van alle bestelde producten.

Opgelet: er wordt in geen enkel geval cash teruggegeven in onze winkels!

De retour is gratis indien u de daartoe bestemde retoursticker gebruikt die bij levering werd verstrekt en u het pakket verzend via de aangegeven pakketbezorgingsdienstverlener. Gebruikt u deze retoursticker niet, dan draagt u de verzendkosten. Wij zullen u binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending de prijs van de teruggestuurde producten terugbetalen. De verzendingskosten die je betaald hebt om de producten te ontvangen worden enkel terugbetaald bij een volledige retour van alle bestelde producten.

Indien u een gezamenlijk aanbod van producten voor een verminderde prijs heeft gekocht en deze bestelling gedeeltelijk wenst terug te sturen, dan betalen wij aan u het verschil tussen het door u betaalde bedrag voor het gehele gezamenlijk aanbod en de som van de onverminderde prijs van de producten die deel uitmaken van het gezamenlijk aanbod die u niet terugstuurt.

 
7. Garantie:

7.1 Wanneer de geleverde goederen niet conform zijn aan de geplaatste bestelling, geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar (art. 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek).

Wanneer u zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dan dient u aan te tonen dat u het geleverde goed bij CKS heeft aangekocht. U mag het bewijs van uw aankoop leveren met alle middelen van gemeen recht.

Elk gebrek in het product dient binnen twee (2) maanden na de vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
 

7.2. In ieder geval zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken:
 

 • voor normale slijtage van het product
 • bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd
 • bij het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies
 • bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid
 • indien het product door u werd gewijzigd of bij tussenkomst door een niet door CKS aangewezen derde
 • bij commercieel gebruik.

 

 
8. Aansprakelijkheid:

8.1 Gebruik van de CKS webshop:

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

CKS levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal CKS de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. CKS kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren (zie lager contactgegevens).

Maat- en lengte-informatie bij de producten blijft een benadering. Wij kunnen evenmin garanderen dat ieder scherm een kleur exact weergeeft, of dat de kleur bij ontvangst van het product niet lichtjes afwijkt.

CKS is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de Klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. CKS geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. CKS kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. CKS verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 

8.2 Algemeen over de aansprakelijkheid van CKS:

CKS is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van CKS is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.
 

8.3 Gebruik van materiaal van de CKS Webshop:

Enkel en alleen met de uitdrukkelijke toestemming van CKS kan informatie op de website elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina's van de Webshop of de informaticacodes die hierop betrekking hebben te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

 
9. Auteursrecht en intellectuele eigendom:

9.1 Wij hebben de CKS Webshop ontwikkeld voor de persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de Klant. De integrale inhoud van de CKS Webshop (inclusief lay-out en vormgeving van de website, teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software enz.) is eigendom van CKS of van verwante ondernemingen, licentienemers en/of content providers. Alle hieraan verbonden rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, worden beheerd door CKS.

De Klant mag de inhoud enkel downloaden en hiervan één kopie maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in zijn oorspronkelijke staat blijft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.
 

9.2 Alle in de Webshop gebruikte handelsmerken, handelsnamen, logo’s en producten zijn beschermd en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van CKS, haar partners of de rechtmatige eigenaars van deze rechten. Alle tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven de exclusieve eigendom van CKS. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.

 
10. Toepasselijk recht & geschillen:

Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.). Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige Algemene Voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

 
11. Privacy:

CKS erkent het belang van de privésfeer. Meer info over ons privacybeleid vindt u onder Privacy. Bij het gebruik van de CKS Webshop aanvaardt de Klant dit privacybeleid. Door online in de CKS Webshop te bestellen, geeft de Klant de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. De Klant heeft voor alle persoonlijke gegevens te allen tijde het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden.

 
12. BeCommerce Kwaliteitslabel:

CKS is lid van BeCommerce en draagt het BeCommerce kwaliteitslabel. Dit betekent dat CKS de BeCommerce gedragscode naleeft. Meer info op: https://www.becommerce.be/

 
13. Contactgegevens:

Voor alle vragen en/of klachten kunt u terecht bij ons Customer Care Center.

Mail naar customercare@cks-fashion.com.
 

U bereikt ons Customer Care Center van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 13u. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr. Het e-mailadres van CKS voor deze wijze van geschillenbeslechting is legal@cks-fashion.com.


Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 4 november 2020.

Voeg toe aan startscherm

Om deze website aan jouw startscherm toe te voegen, klik op .